Лице за контакт: Мария Цуцекова

E-mail: maria_cucekova@abv.bg

Телефон за връзка:  0884 166 218