Десислава Вълкова1-2

Тема

Концепцията за връзката родител – дете според д-р Едуард Бах и как цветните есенции могат да хармонизират тези взаимоотношения

Ще бъде представено разбирането на английския лекар д-р Едуард Бах за мисията на родителя, изложено в неговия основен труд „Да излекуваме себе си“ (Heal Thyself). Ще се развие идеята за отговорността, която човек поема със създаването на друг живот, в какво се изразява неговата роля да бъде родител, да запази индивидуалността на своето дете, да го дарява с грижа и безвъзмездна любов, да се стреми да не проектира върху детето си своите идеи и желания… Родителят редом със своето дете учи как се изгражда индивидуалността на един човек.
Домът следва да бъде място за свободно изявяване на човешката индивидуалност, на естествено развитие на човека по пътя на неговото съзряване и опитност. Липсата на спокойна и разбираща семейна среда внася първите конфликти в човека, които водят впоследствие до нервни, психически и физически смущения, поради това,че детето не може да изрази потенциала си. Ще изложа съветите на д-р Едуард Бах за изграждане на недоминантни взаимоотношения между родител и дете.
В допълнение ще се представи кои цветни есенции на д-р Едуард Бах биха ни помогнали да изградим хармонични взаимоотношения между родител и дете и в какви случаи те биха могли да ни бъдат полезни.

Визитка

Занимавам се професионално с терапията на д-р Едуард Бах като нужната за това квалификация съм придобила в центъра на д-р Едуард Бах в Англия. Името ми е включено в международния регистър на практикуващите бахови терапевти, поддържан от фондацията на д-р Едуард Бах-Англия ( http://www.bachcentre.com/found/ref/bulgaria.php ). Създавам кратки видеоматериали, с цел да представя връзката между реални ситуации от живота и цветните есенции на д-р Едуард Бах. Създаденият от мен Клуб за Бахова терапия в гр.София цели да разпространи знанието за цветните есенции на д-р Едуард Бах и да направи възможно тяхното използване от всеки човек, който пожелае да си самопомогне. Интересите ми в сферата на алтернативните средства за поддържане на физическо и душевно здраве са ме срещнали с практики и методи като Рейки, физикална радиестезия и махалото на абат Мерме, Акашови записи и кристалолечение. По университетско образование съм икономист, но житейските ми убеждение ме доведоха до желанието да се посветя на служене на Светлината с цел повдигане вибрациите на хората, което именно се получава по нежен и деликатен начин с цветните есенции на д-р Едуард Бах.

Контакти

E-mail: Scype: clubsetmenfree
http://www.setmenfree.com
Телефон за връзка: 0887 207 654